Finanční nástroje mezinárodních finančních institucí

Mezinárodní finanční instituce v rámci obnovy a rekonstrukce Ukrajiny řídily konkrétní programy, zaměřující se na financování obchodních příležitostí na Ukrajině. Mezi hlavní poskytovatele programů patří Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Světová Banka (WB), Evropská investiční banky (EIB), Mezinárodní měnový fond (IMF) nebo orgány EU. Mezinárodní finanční instituce v součtu disponují nejrozsáhlejšími finančními prostředky určenými na obnovu Ukrajiny a jimi vypisované zakázky tak představují největší příležitost pro zapojení českého soukromého sektoru do obnovy.

  • Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)
  • Evropská investiční banka (EIB)
  • Světová banka (WB)
Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD)

EBRD je na Ukrajině největším institucionálním investorem a hraje zásadní roli v podpoře země. Od začátku války do konce roku 2023 EBRD investovala na Ukrajině více než 3 mld. EUR. Prostředky jsou určeny na podporu financování obchodu a investic do potravinové bezpečnosti, odolnosti soukromého sektoru a důležité infrastruktury.

Na Ukrajině je velmi úspěšný program EBRD Trade Facilitation Programme (TFP), který částečně kryje úvěrová rizika partnerských bank a umožňuje tak ukrajinským subjektům zachovat si přístup k financování.

Zakázky EBRD jsou po registraci přístupné prostřednictvím portálu ECEPP (klientská platforma EBRD pro elektronické zadávání zakázek). Konzultantům doporučujeme sledovat také webové stránky oddělení Procurement Operations Delivery Department a Procurement Policy Advisory Department. Dokumentace ke kontraktům pro konzultanty jsou dostupné prostřednictvím systému elektronického zadávání veřejných zakázek SMART by GEP.

V zadávání zakázek je s ohledem na situaci na Ukrajině ze strany EBRD aplikována větší flexibilita, např. kratší zadávací lhůty, flexibilní zadávací podmínky, přímé zadávání zakázek, je-li to možné a odůvodněné. Veřejné zakázky menšího objemu na Ukrajině mohou být vypisovány také prostřednictvím ukrajinské národní platformy pro elektronické zadávání veřejných zakázek ProZorro (do 140 000 EUR pro zboží a služby, do 5,35 mil. EUR pro stavební práce). Zakázky většího objemu jsou zveřejněny v ECEPP.

Pro více informací o působení EBRD v ČR kontaktujte paní Dagmar Rančákovou (RancakoD@ebrd.com), konzultantku EBRD pro operace v České republice případně oddělení Mezinárodních finančních institucí a rozvojové spolupráce Ministerstva financí.


Evropská investiční banka (EIB)

Evropská investiční banka finančně podporuje Ukrajinu již od roku 2007 a doposud poskytla finanční prostředky ve výši přes 8 mld. EUR. Operace EIB se zaměřují na financování dopravy, malých a středních podniků, energetické účinnosti a komunální a sociální infrastruktury s cílem podpořit udržitelný hospodářský růst Ukrajiny.

Od začátku války v roce 2022 EIB mobilizovala a vyplatila Ukrajině 1,7 miliardy EUR v rámci nouzové pomoci a pomohla ukrajinským orgánům opravit poškozenou infrastrukturu, obnovit komunální služby a podpořit naléhavá opatření v oblasti energetické účinnosti v rámci přípravy na zimní sezónu. EIB rovněž poskytla humanitární pomoc a podporu obcím v sousedních zemích EU (včetně České republiky) financováním klíčové infrastruktury a služeb pro uprchlíky a hostitelské komunity, jako je bydlení, školy, nemocnice a přístup k pracovním místům. V návaznosti na aktuální válečný konflikt na Ukrajině EIB dále pokračuje ve svých aktivitách na Ukrajině se zaměřením na malé a střední podniky, infrastrukturu, životní prostředí a inovace.

Bližší informace o činnosti EIB na Ukrajině jsou k dispozici zde: Ukraine and the EIB.

Více informací o zakázkách EIB naleznete na tomto webu: Procurement (eib.org)


Světová banka (WB)

V reakci na ruskou invazi na Ukrajině mobilizovala Skupina Světové banky (WBG) finanční podporu Ukrajině ve výši více než 41 mld. USD, z čehož bylo k 16. lednu 2024 vyplaceno 33 mld. USD prostřednictvím projektů a fondů.

Projekty Světové banky poskytují financování ukrajinské vládě, které je primárně určeno k zajištění základních služeb pro obyvatelstvo, včetně mezd pro státní zaměstnance, důchodů pro seniory či různých sociálních programů. Jedná se tedy především o rozpočtovou podporu, která je vyplácena ve zrychleném režimu. Dále WBG poskytuje grantové příspěvky do nejkritičtějších odvětví hospodářství (zdravotnictví, energetika, doprava) a pomáhá tak vládě udržovat administrativní kapacity země a poskytovat základní služby, provádět humanitární pomoc a podporovat plánování a realizaci obnovy, oživení a reforem.

Na financování soukromého sektoru se ve WBG zaměřuje Mezinárodní finanční korporace (IFC), která v rámci širší reakce WBG na ruskou invazi na Ukrajinu spustila na podporu ukrajinského soukromého sektoru nový balíček v hodnotě 2 mld. USD.

Program IFC Economic Resilience Action (ERA) poskytne operační rámec pro krátkodobé investice a poradenskou činnost IFC. Balíček reakce ve výši 2 miliard dolarů zahrnuje finance z vlastního účtu IFC, které fungují společně se zárukami dárcovských vlád.

Bližší informace o projektech realizovaných na Ukrajině je možné nalézt zde: Projects (worldbank.org) a Ukraine | International Finance Corporation (IFC).

Více informací o zakázkách Světové banky naleznete na tomto webu: Corporate Procurement (worldbank.org).


  • Nástroje vnější spolupráce
  • DG NEAR
  • DG MOVE
  • The Ukraine Energy Support Fund
Nástroje vnější spolupráce

DG INTPA (Generální ředitelství pro mezinárodní partnerství) je odpovědné za formulaci mezinárodní politiky partnerství a rozvoje EU. Jeho konečným cílem je snížit chudobu, zajistit udržitelný rozvoj a podporovat demokracii, lidská práva a právní stát po celém světě.

Co se týče Ukrajiny, DG INTPA se zaměřuje na důsledky ruské agrese proti Ukrajině, zejména v oblastech energetické a potravinové bezpečnosti, průmyslových dodavatelských řetězců a ochrany životního prostředí. Diskutuje o roli Evropského zeleného údělu při řešení těchto problémů. DG INTPA také implementuje většinu vnější pomoci Evropské komise prostřednictvím nástrojů, jako je nástroj pro sousedství, rozvoj a mezinárodní spolupráci (NDICI). Tato důležitá úloha vyžaduje, aby DG INTPA poskytovala rozpočet EU na rozvojovou pomoc otevřeným a odpovědným způsobem. Ukrajina však nemá přístup k projektům podpořeným z nástroje IPA III které cílí bezprostředně na pomoc při přípravě na členství v EU pro účely Ukrajiny je schvalována vlastní facilita uzpůsobená pro potřeby Ukrajiny.

Výběrová řízení ke grantům EK (tzv. call for proposals) lze dohledat svodně na stránkách DG INTPA

DG NEAR

DG NEAR (Generální ředitelství pro evropskou politiku sousedství a rozšíření) je odpovědné za řízení vztahů EU s okolními zeměmi. Co se týče Ukrajiny, DG NEAR se zaměřuje na podporu stabilní, prosperující a demokratické budoucnosti pro její občany. V reakci na probíhající válečný konflikt na Ukrajině programy a granty v celkové výši 450 mil. EUR, které jsou zaměřeny na občanskou společnost, nezávislá média, bydlení aj.

Dne 20. června 2023 Komise navrhla zřídit nový nástroj Ukraine Facility na podporu obnovy, rekonstrukce a modernizace. Nástroj pro Ukrajinu je specializovaným finančním nástrojem, který v období 2024-2027 poskytuje Ukrajině soudržnou, předvídatelnou a zároveň flexibilní podporu přizpůsobenou bezprecedentním výzvám podpory země ve válce. Celková částka nástroje činí 50 miliard EUR na období 2024-2027.

Více informací o DG NEAR na adrese: Ukraine-DG NEAR

DG MOVE

DG MOVE (Generální ředitelství pro mobilitu a dopravu) je odpovědné za politiku EU v oblasti dopravy. Co se týče Ukrajiny, DG MOVE se zaměřuje na udržení pohybu ukrajinského zboží a na identifikaci pragmatických řešení. Komise zpřístupnila nástroj který spojuje podniky v EU a na Ukrajině. Tento nástroj pomáhá ukrajinským podnikům překonat výzvy spojené s ruskou agresí a pokračovat v obchodních aktivitách, dochází také k úzké spolupráci s ukrajinskými zainteresovanými stranami v oblasti dopravy a infrastruktury.


DG MOVE hraje také klíčovou roli při koordinaci a implementaci sankcí EU proti Rusku. To zahrnuje zajištění toho, aby byly celní systémy členských států EU aktuální a schopné efektivně implementovat a vymáhat nastavené sankce. DG MOVE poskytuje právní odbornost a řešení ve všech aspektech relevantních pro legislativu, zejména tím, že „překládá“ sankční nařízení do celních postupů, které celní důstojníci po celé Evropě budou schopni implementovat.

Více informací o DG Move na adrese: Ukraine-DG Move

The Ukraine Energy Support Fund

Po dohodě s Evropskou komisí a ukrajinským ministerstvem energetiky byl zřízen Ukrajinský fond na podporu energetiky, který má čelit dopadům ruských útoků na kritickou energetickou infrastrukturu. Fond umožňuje vládám, mezinárodním finančním institucím a mezinárodním organizacím, jakož i firemním dárcům poskytovat finanční podporu úsilí ukrajinského energetického sektoru o nápravu těchto škod a zachování jeho fungování.


Příspěvky do fondu jsou využívány k financování nejnaléhavějších potřeb ukrajinských energetických společností, jako jsou zařízení, náhradní díly a další technické položky, jakož i paliva a služby potřebné k opravě infrastruktury a zachování dodávek energie a tepla na Ukrajině.


Fond spravuje sekretariát Energetického společenství, nezávislý výkonný orgán Energetického společenství se sídlem ve Vídni v Rakousku. Energetické společenství je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou Ukrajina a Evropská unie. Sekretariát působí jako správce fondu a zároveň jako prostředník mezi dárci a ukrajinskými orgány. Jeho služby jsou bezplatné.

Další formy financování

  • Příležitosti partnerských institucí v delegované spolupráci EK
  • Delegace EU na Ukrajině
  • NATO Trust Fund
Příležitosti partnerských institucí v delegované spolupráci EK

Rozvojová banka KfW v současnosti z pověření německé spolkové vlády a Evropské unie realizuje 34 projektů v celkovém objemu více než 1,2 miliardy eur. Za tímto účelem KfW spolupracuje s mnoha partnery, jako jsou obce, regionální rozvojové instituce, banky a fondy, jakož i mezinárodní organizace (IOM, UNICEF). Vzhledem k politickému významu budoucnosti této země se také neustále zvyšují závazky a počet projektů a iniciativ.

Více informací o financování od KfW na adrese: Ukraine-KfW

Delegace EU na Ukrajině

Široké portfolio podporovaných projektů dle prioritních oblastí strategických dokumentů EK (víceleté indikativní programy, roční akční plány). Nástroj NDICI – GE nabízí velmi široké portfolio programů na rozvoj partnerských zemí, zatímco projekty podpořené z nástroje IPA III cílí bezprostředně na pomoc při přípravě na členství v EU.

Výběrová řízení ke grantům EK (tzv. call for proposals) lze dohledat svodně na stránkách DG INTPA

NATO Trust Fund

NATO Trust Fund byl vytvořen za účelem finanční podpory Ukrajině v oblastech kyber-bezpečnosti, zdravotnictví a logistiky, podporují demilitarizaci a transformaci obrany na UkrajiněProjekty zahrnují lékařskou rehabilitaci, kybernetickou obranu, logistiku a standardizaciFondy také pomáhají při přechodu vojenských kariérUkrajina přispívá formou nepeněžitých dávek.

Více informací o NATO Trust Fund na webu NATO.