O nás

Náš projekt

Business klub Ukrajina (BKUA, Klub) vznikl z iniciativy Ministerstva průmyslu a obchodu za účelem koordinace zapojení českého byznysu, hledání konkrétních sektorových synergií a řešení aktuálních potřeb při plánování a realizaci rekonstrukce Ukrajiny.

Členství v Klubu je otevřené jak jednotlivým firmám, tak i dalším partnerům z řad asociací, hospodářských komor a agentur, kteří projdou základním screeningem ze strany MPO.

S přípravami na poválečnou rekonstrukci je třeba začít již nyní, abychom neztráceli drahocenný čas po ukončení bojů a uzavření míru.

Mezinárodní kontext

Přestože boje o uhájení ukrajinské suverenity nekončí a ukrajinská armáda za materiální a finanční podpory západních partnerů úspěšně získává postupně zpět kontrolu nad svým územím, je třeba myslet na budoucnost, na budoucnost válkou zdevastované země, kterou bude nutné společně obnovit. Rozsah škod se zatím pohybuje na úrovni odhadů, ale již nyní je zřejmé, že financování obnovy Ukrajiny se neobejde bez kombinace řady zdrojů v podobě fondů, soukromých investorů a dalších relevantních programů financování.

Nezbytnou součástí vybudování poválečné Ukrajiny budou reformy a posílení občanské společnosti, která by se sama měla aktivně podílet na dohledu nad dodržováním vlády práva. Věříme, že kandidátský status Ukrajiny a postupná implementace acquis EU posílí politickou stabilitu země, její mezinárodní postavení a  – v neposlední řadě – pomůže s narovnáním lokálního podnikatelského prostředí. Nezbytným předpokladem pro samotnou realizaci většiny těchto aktivit je pak ukončení války na Ukrajině.

V tyto dny se však na Ukrajině realizují především humanitárně-stabilizační projekty, jejichž podpora bude i nadále probíhat v návaznosti na potřeby Ukrajiny.

Národní přístup

Otázka rekonstrukce Ukrajiny je klíčová i na národní úrovni, kdy jde za prvé o českou participaci na politické, sociální a ekonomické stabilizaci země a za druhé o zapojení českého byznysu do její rekonstrukce a obnovy. Česká republika se ujala role patrona obnovy Dněpropetrovské oblasti. Role patrona zahrnuje efektivní řízení a předpokládá silné zapojení našich firem, které by se podílely na rekonstrukci Ukrajiny na komerční bázi. Česká republika však plánuje být aktivní i v jiných regionech a podílet se na řadě projektů napříč celou Ukrajinou.

Pozice ukrajinského trhu, který se postupně integruje do vnitřního trhu EU, je v současné době velmi zajímavá z geoekonomického hlediska a z pohledu investic a obchodních vazeb. V neposlední řadě je třeba zdůraznit surovinový potenciál země.

Struktura a členství

Business klub funguje jako poradní orgán, resp. pracovní skupina v rámci české části česko-ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci, což je hlavní bilaterální nástroj vlády ČR pro jednání se zahraničními partnery o ekonomických tématech.

Jako otevřená platforma spolupracujeme zejména s relevantními vládními resorty, ZÚ Kyjev a GK Lvov, agenturou CzechTrade, CzechInvest, Hospodářskou komorou ČR, Svazem průmyslu a dopravy ČR, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Česko-ukrajinskou obchodní komorou, o.s., Ukrajinsko-českou obchodní komorou (UKRCHAM) a dalšími.


Členství v Klubu je otevřené jednotlivým firmám i sociálním partnerům. Ambicí Business klubu Ukrajina je mimo jiné sjednocovat zájemce se splněnými zákonnými povinnosti, proto bychom rádi zdůraznili, že členem se stává zájemce vyplněním přihlášky na webu Klubu za předpokladu, že na zájemce o členství v okamžiku zaslání přihlášky nebyl vyhlášen konkurz, nenachází se v úpadku a má splněny veškeré povinnosti vůči státu, zejména má uhrazeny vyměřené daně, sociální a zdravotní pojištění apod. V případě, že zájemce o členství nesplňuje skutečnosti výše uvedené, vyhrazuje si BKUA právo jednostranně přihlášku nepřijmout a zrušit v okamžiku, kdy se Klub o nesplnění výše uvedeného dozví.

Užitečné odkazy